Regulaminy


 • image of terms core
  Regulamin giełdy
 • image of terms wallet
  Regulamin usług płatniczych
 • image of terms marketing
  Warunki promocji
 • image of terms gdpr
  Polityka prywatności
 • image of terms card
  Polityka kartowa
 • image of terms local
  Polityka lokalna & AML/CFT
 • REGULAMIN GIEŁDY KRYPTOWALUTOWEJ

  Wersja 3.1 z dnia 14. lutego 2020

  Na zielono została zanaczona część działalności płatniczej prowadzonej w ramach instytucji płatniczej, szczegóły świadczonych usług w ramach działalności płatniczej zostały opisane w regulaminie usług płatniczych.

  § 1 Postanowienia Ogólne

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bitclude Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-816), przy ul. Franciszka Ratajczaka 33/4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708888, posiadająca NIP 8792697221, REGON 368985210, prowadzącym działalność gospodarczą w postaci giełdy kryptowalutowej pod adresem serwisu bitclude.com oraz jego subdomen (dalej: „Serwis'), jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
  2. Bitclude Sp. z o.o. w zakresie, w jakim skorzystanie z Usługi wymaga świadczenia usług płatniczych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w tym uprzedniego zasilenia Konta Użytkownika w jeden ze sposobów opisanych w odrębnym Regulaminie Świadczenia Usług Płatniczych i uwzględnieniem limitu 1.900 euro, nie świadczy usług płatniczych. Usługi płatnicze świadczy Bitclude Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-816), przy ul. Franciszka Ratajczaka 33/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708888, posiadająca NIP 8792697221, REGON 368985210, prowadząca działalność regulowaną w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP11/2019 przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Instytucja Płatnicza”).
  3. BitClude Sp. z o.o. jako Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przeniesienia infrastruktury płatniczej na podmiot zewnętrzny.
  4. Usługa świadczona przez Bitclude  polega na:
   1. zapewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu zawierania przez nich transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut dostępnych w Serwisie (dalej: „Usługa”);
   2. umożliwianiu przechowywania posiadanych walut wirtualnych na unikalnym adresie Portfela Użytkownika, utworzonego przy Koncie Użytkownika, skąd Użytkownik może nimi dysponować w dowolny sposób – w tym korzystać z Usługi - przy czym Użytkownik może korzystając z Usług na własną odpowiedzialność wskazać zewnętrzny adres portfela, na który będą przekazywane waluty wirtualne;
   3. przekazywaniu – w imieniu i na rzecz Użytkownika – w zakresie w jakim wynika z zawartych transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut, dyspozycji dotyczących środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach płatniczych prowadzonych przez Instytucję Płatniczą, do tej instytucji, celem umożliwienia zrealizowania Usługi.
  5. Użytkownikiem, na rzecz którego mogą być świadczone Usługi może być:
   1. osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),
   2. inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, a które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi.
   3. w tym przeszły procedurę weryfikacji opisaną w § 8 ust. 2.
  6. System teleinformatyczny Bitclude stanowi zespół urządzeń informatycznych i oprogramowania, a jego zadaniem jest zapewnianie, przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
  7. Dostawcą usługi przechowywania danych w granicach funkcjonowania systemu, o jakim mowa w ustępie poprzedzającym jest dla Bitclude podmiot o nazwie Mati Corporation z siedzibą w San Francisco (CA 94114), 91 Casselli Ave., Stany Zjednoczone Ameryki, a o który to podmiot jest Podmiotem Przetwarzajacym Dane w rozumieniu Polityki Prywatności, o jakiej mowa w § 8.
  8. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj” w procesie rejestracji konta w Serwisie, a co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że:
   1. zna ryzyko inwestowania w kryptowaluty oraz ma świadomość, iż jednym z elementów tegoż ryzyka jest możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków finansowych w wyniku zmian w kursach kryptowalut;
   2. ma świadomość, że podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika sieci internetowej, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia konta Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może nastąpić kradzież środków finansowych Użytkownika;
   3. przyjmuje do wiadomości, że Bitclude nie prowadzi gry na kursach Serwisu – nie jest Animatorem rynku (market makerem), kursy poszczególnych kryptowalut w Serwisie wynikają z transakcji zawieranych przez Użytkowników bez ingerencji Bitclude.
  10. BitClude oświadcza, że działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami praw, a także dokumentami takimi jak:
   1. “Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce” z 10 kwietnia 2017 r.,  dostępny pod adresemhttps://bitcoin.org.pl/dokumenty/;
   2. “Minimalne standardy bezpieczeństwa giełdy bitcoin” z 11 września 2014 r., dostępne pod adresem https://bitcoin.org.pl/dokumenty/

  § 2 Sposób korzystania z Usługi objętej regulaminem

  1. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę bitclude.com.
  2. Świadczenie Usług, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie, wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie.
  3. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto). Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.
  4. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które Bitclude nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Moment uwidocznienia transakcji w saldzie konta Użytkownika jest momentem zawarcia między Użytkownikami umowy sprzedaży kryptowaluty. Uwidoczniona w ofercie kupna albo sprzedaży cena kryptowaluty jest ceną pochodzącą od Użytkownika. Natomiast  decyzja o wprowadzeniu do Serwisu oferty zawarcia transakcji stanowi przejaw woli użytkownika Serwisu.
  6. Bitclude nie zapewnia tego, iż spis ofert zakupu lub sprzedaży kryptowalut wyświetlany w oknie przeglądarki internetowej Użytkownika odzwierciedla przez cały czas jego realne pozycje i wartości. Na wyświetlanie aktualnego kursu czy wartości ofert zakupu lub sprzedaży ma wpływ m.in. wydajność przeglądarki, a także szybkość i stabilność Internetu.
  7. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:
   1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
   2. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Bitclude lub osób trzecich;
   3. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Bitclude danych
   4. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Bitclude lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi;
   5. naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Bitclude lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
  10. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.
  11. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych z systemu teleinformatycznego Bitclude wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że:
   1. przepisy prawa stanowią inaczej, lub
   2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Bitclude nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

  § 3 Szczegółowe warunki korzystania z usługi składania ofert kupna i sprzedaży kryptowalut

  1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest uprzednie zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu świadczenia usług płatniczych przez Bitlcude sp. z o.o. (Instytucję Płatniczą), a tym samym zasilenie Konta Użytkownika prowadzonego przez Instytucję Płatniczą w jeden ze sposobów opisanych w § 5 tego regulaminu i uwzględnieniem limitu 1.900 euro. Jedynie Użytkownik, który ma depozyt walutowy w Instytucji Płatniczej, będzie miał możliwość złożenia oferty  kupna lub sprzedaży. Użytkownik akceptuje, że operatorem wszelkich płatności jest Instytucja Płatnicza.
  2. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie.
  3. Opłata za świadczoną Usługę (korzystanie z Serwisu) jest:
   1. naliczana automatycznie w chwili rejestracji danej transakcji;
   2. przekazywana przez Instytucję Płatniczą na rzecz Bitclude.
  4. Oferta kupna lub sprzedaży podlega – co do zasady - opłacie typu “maker fee”, czyli prowizji ponoszonej przez osobę, która utworzyła ofertę na rynku. Wysokość naliczonej prowizji można sprawdzić w zakładce “fees”.
  5. Użytkownik realizujący transakcje w trybie “instant” ponosi opłatę typu “taker fee”, chyba że oferta przeciwstawna będzie ofertą typu “hidden order”. Opłata typu „taker fee” oznacza prowizję korzystającego z oferty umieszczonej na rynku, która naliczana jest na podstawie aktualnego miesięcznego obrotu na Koncie Użytkownika według formuły: miesięczny obrót * wysokość prowizji. Aktualną wysokość naliczonej prowizji można sprawdzić w zakładce “fees”.
  6. W przypadku realizacji oferty kupna, oferty sprzedaży w trybie instant albo oferty „hidden order” zostanie naliczona prowizja “maker fee”.
  7. Użytkownik realizujący transakcje w trybie limit, z włączoną opcją “hidden order”, w przypadku realizacji zlecenia zobowiązany jest ponieść prowizję “taker fee”, niezależnie od tego, czy będzie osobą dostarczającą, czy biorącą ofertę z rynku.
  8. Użytkownik który podczas realizacji transakcji typu “limit” chce mieć pewność, że zapłaci prowizję “maker fee” i nie zostanie sparowany z żadną inną ofertą na rynku powinien użyć opcji “post-only”. W przypadku użycia jednoczesnego parametru “post-only” i “hidden order” nie zostanie naliczona jednak opłata “maker fee”, a zostanie naliczona opłata “taker fee”.
  9. Mechanizm ofert na rynkach dostępnych na Bitclude jest następujący:
   1. każdy użytkownik na rynku ma możliwość tworzenia poleceń zakupu limit lub typu instant w sposób kolejkowany na podstawie czasu zgłoszenia;
   2. system w przypadku zlecenia typu limit w pierwszym etapie sprawdza wszystkie oferty które mają cenę lepszą od ceny “rate” ustalonej przy wystawianiu oferty,
   3. oferty sortowane są kolejno na podstawie ceny (w przypadku kupna od najtańszej do najdroższej, w przypadku sprzedaży odwrotnie), a następnie według czasu utworzenia (od ofert utworzonych wcześniej do ofert utworzonych później)
  10. Bitclude w celu ułatwienia podglądu rynku grupuje oferty na podstawie ceny. Minimalne grupowanie, które jest dostępne, to grupowanie do drugiego miejsca po przecinku waluty rynku podstawowego.
  11. Na rynku mogą pojawić się oferty niewidoczne, typu “hidden order”, a które stanowią takie oferty, których dysponent ustawił parametr “hidden order”. W przypadku skojarzenia się ofert typu “limit” lub typu “instant” z ofertą typu “hidden order”, mechanizm nalicza prowizję “maker fee”.

  § 4 Warunki korzystania z usług oferowanych przez Bitclude

  1. Transakcja, w zakresie w jakim ma charakter przekazu pieniężnego i realizowana jest pomiędzy kupującym, który inicjalizuje depozyt, a odbiorcą czyli sprzedającym, jest odrębną usługą płatniczą, którą świadczy Instytucja Płatnicza. Usługa świadczona przez Bitclude sp. z o.o. polega w tym zakresie na kojarzeniu stron obu transakcji i przekazaniu dyspozycji Użytkownika do Instytucji Płatniczej.
  2. Realizacja transakcji sprzedaży odbywa się na tych samych zasadach co transakcja zakupu, gdzie osoba, która sprzedaje kryptowalutę staje się odbiorcą transakcji.
  3. Realizacja zakupu w serwisie może odbywać się na zasadach ogólnych w trybie T+1, czyli w trakcie jednego dnia roboczego od momentu zrealizowania depozytu przez Instytucję Płatniczą, o jakim mowa w ustępie poprzedzającym w platformie, gdzie T stanowi dzień zrealizowania depozytu w platformie.
  4. Realizacja wypłaty czyli “odbioru przedmiotu transakcji” w przypadku sprzedaży walut wirtualnych, musi odbyć się w trakcie jednego dnia roboczego. Bitclude przekazuje niezwłocznie dyspozycję wypłaty Użytkownika do Instytucji Płatniczej. Użytkownik może zrealizować Usługę i nie złożyć tym samym za pośrednictwem Bitclude do Instytucji Płatniczej dyspozycji wypłaty odbioru przedmiotu transakcji w walucie FIAT, jeżeli saldo na rachunku płatniczym Instytucji Płatniczej nie przekracza równowartości 1.900 euro.

  § 5 Warunki świadczenia Usługi w zakresie portfela kryptowalutowego

  1. Użytkownik ma możliwość w ramach świadczonej Usługi założyć za pośrednictwem Bitclude portfel kryptowalutowy online.
  2. Usługa portfela kryptowalutowego świadczona drogą elektroniczną polega na wsparciu procesu zakupu oraz sprzedaży jednostek udziałów w rozproszonych systemach księgowych, bazujących na kryptografii.
  3. Portfel kryptowalutoy online daje możliwość odbierania wpłat oraz wysyłania płatności kryptowalutowych do innych odbiorców.
  4. Usługa założenia portfela kryptowalutowego jest nieodpłatna.

  § 6 Rozwiązanie umowy

  1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
   1. na żądanie Użytkownika,
   2. przez Bitclude, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
  2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi pociąga za sobą rozwiązanie umowy o świadczenie usług płatniczych zawartej z Instytucją Płatniczą.
  3. Warunkiem niezbędnym do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi jest doprowadzenie przez Użytkownika – poprzez złożenie za pośrednictwem Bitclude dyspozycji - do zerowych sald na Koncie Użytkownika.
  4. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi powoduje usunięcie konta rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanową inaczej.
  5. Bitclude zastrzega, iż po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi jest zobligowany do przechowywania danych rozliczeniowych Użytkownika na podstawie przepisów podatkowych przez okres w nich wskazanych.

  § 7 Odpowiedzialność

  1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
  2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Bitclude, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
  3. Bitclude ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
  4. Bitclude nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.
  5. Bitclude nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. usunięcie danych wprowadzonych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Bitclude przez systemy teleinformatyczne pozostających poza kontrolą Bitclude ,
   2. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła,
   3. skutki działań lub zaniechań zewnętrznych operatorów lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Użytkowników w ramach realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu,
   4. opóźnieniach przy wyświetlaniu Serwisu na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika powstałych na serwerach innych niż serwery Bitclude lub urządzeniach, z których korzysta Użytkownik,
   5. czas rejestracji transakcji przy obciążaniu portfeli poszczególnych kryptowalut.
   6. błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do przekazania jego dyspozycji dotyczącej wpłaty lub wypłaty środków do Instytucji Płatniczej;
   7. straty finansowe poniesione przez Użytkowników wynikłe z braku możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu w czasie przerwy technicznej, a także wynikłe z różnic kursowych powstałe podczas blokady danej transakcji lub Konta Użytkownika dokonanej zgodnie z Regulaminem lub na żądanie organów państwowych,
   8. za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu
   9. odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
  6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

  § 8 Ochrona danych osobowych, polityka prywatności i weryfikacja użytkownika

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez Bitclud, jak również regulacje dotyczące RODO, zostały umieszczone w  dostępnej w Serwisie Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
  2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi musi przejść procedurę weryfikacji tożsamości, którą określa odrębny dokument w postaci Procedury Weryfikacji Tożsamości i Bezpieczeństwa Transakcji, przedstawionej w zakładce „AML & CFT” na stronie https://bitclude.com/pl/regulamin-bitclude.
  3. Procedura Weryfikacji Tożsamości i Bezpieczeństwa Transakcji (procedura KYC/AML) realizuje europejskie i krajowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U.UE.L.2015.141.73 z dnia 2015.06.05); oraz przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.U.UE.L.2018.156.43 z dnia 2018.06.19). Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez Bitclude oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższych regulacji.

  § 9 Własność intelektualna

  1. Bitclude przysługują prawa do utworów, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
  2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
  3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
  4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

  § 10 Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika Usługi świadczone przez Bitclude nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.
  2. Reklamacja może zostać złożona w formie:
   1. pisemnej przesłanej na adres: Bitclude sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-816), przy ul. Franciszka Ratajczaka 33/4
   2. elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected]
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   1. nazwę (login) pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie;
   2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
   3. proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  5. Możliwe jest wydłużenie tego terminu w szczególnie skomplikowanych i trudnych sprawach, o czym Bitclude poinformuje Użytkownika, wskazując na przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone i przewidywany terminie odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  6. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
  7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Bitclude w ramach reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi.  Ponadto pozostałe procedury odwoławcze są następujące:
   1. wystąpienie z wnioskiem o pomoc do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, w przypadku posiadania przez klienta statusu konsumenta,
   2. wystąpienie z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.

  § 11 Szczególne  procedury bezpieczeństwa transakcji

  1. Bitclude uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Bitclude w przypadku:
   1. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
   2. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Bitclude niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.
  3. Bitclude prowadzi rejestr transakcji o wartości 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu Bitclude, a także transakcji które są ze sobą powiązane i których suma w okresie roku obrotowego przekracza 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu dokonania każdej z ww. transakcji.
  4. W przypadku skierowania do Bitclude przez jakikolwiek organ państwowy członka Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska, jakiegokolwiek postanowienia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub kryptowalut Użytkownika, Konto tego Użytkownika zostanie zawieszone, a zgromadzone na nim środki zostaną przekazane na wspomniany wcześniej rachunek lub ich wypłata zostanie zablokowana do czasu wydania nowego postanowienia albo orzeczenia Sądu ostatecznie rozstrzygającego losy zablokowanych środków. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki Bitclude na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W takim wypadku Bitclude powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania. Bitclude na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom posiadane dane Użytkownika.

  § 12 Wymagania techniczne.

  1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, które obsługuje przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnia w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies.
  2. Bitclue może aktualizować Serwis. Bitclude zobowiązuje się do tego, że w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, przekaże taką informację Użytkownikowi za pośrednictwem e-maila na adres zapisany w Serwisie lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu Serwisu.
  3. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu chyba, że skutkuje ona niemożliwością świadczenia Usługi przez Bitclude na rzecz Użytkownika.
  4. Bitclude zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane dla stabilności działania Serwisu.

  § 13 Zmiany Regulaminu

  1. Bitclude jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Bitclude. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
  2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczną realizację transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowaluty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Serwisie. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Bitclude, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] bitclude.com.

  § 14 Prawo właściwe

  1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Bitclude, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Bitclude w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Rzeczpospolitej Polski.
  2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Bitclude będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Bitclude.
  3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH

  Wersja 1.1 z dnia 11. marca 2020

  § 1 Postanowienia Ogólne

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez BitClude Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-816), przy ul. Franciszka Ratajczaka 33/4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708888, posiadająca NIP: 8792697221, REGON 368985210 prowadzącym działalność regulowaną w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP11/2019 przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Instytucja Płatnicza” lub „Operator”), w ramach serwisu bitclude.com oraz jego subdomen (dalej: „Serwis'), jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
  2. Usługa świadczona przez BitClude polega na:
   1. dostarczaniu usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, a w ramach której to działalności można świadczyć usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199 poz. 1175, z późn. zm.), w tym też przechowywać środki pieniężne użytkowników na rachunkach płatniczych użytkowników, przy czym łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 1900 euro;
   2. świadczeniu usług, o jakich mowa w punkcie poprzedzającym w celu umożliwienia skorzystania z Usług świadczonych przez BitClude Sp. z o.o., tj. zapewnieniu możliwości zawierania przez  Użytkowników transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut dostępnych w Serwisie (dalej: „Usługa”)
  3. Użytkownikiem, na rzecz którego mogą być świadczone Usługi może być:
   1. osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),
   2. inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, a które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi.
   3. w tym przeszły procedurę weryfikacji opisaną w § 8 ust. 2.
  4. System teleinformatyczny BitClude stanowi zespół urządzeń informatycznych i oprogramowania, a jego zadaniem jest zapewnianie, przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
  5. Dostawcą usługi przechowywania danych w granicach funkcjonowania systemu, o jakim mowa w ustępie poprzedzającym jest dla BitClude podmiot o nazwie Mati Corporation z siedzibą w San Francisco (CA 94114), 91 Casselli Ave., Stany Zjednoczone Ameryki, a o który to podmiot jest Podmiotem Przetwarzającym Dane w rozumieniu Polityki Prywatności, o jakiej mowa w § 8.
  6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj” w procesie rejestracji konta w Serwisie, a co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że ma świadomość, że podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika sieci internetowej, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia konta Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może nastąpić kradzież środków finansowych Użytkownika.
  8. BitClude oświadcza, że działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

  § 2 Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej,
  2. Dzień Roboczy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zarówno w Polsce jak i w kraju danej waluty oraz w kraju docelowym,
  3. Godzina Graniczna określony czas w Dniu Roboczym, do którego najpóźniej Instytucja Płatnicza może przyjąć Zlecenie Płatnicze Użytkownika,
  4. Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej,
  5. Rachunek Płatniczy rachunek płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, prowadzony przez Operatora na rzecz Użytkownika, służący do ewidencjonowania środków pieniężnych wpłaconych przez Użytkownika do Serwisu, pochodzących z wykonanych przez Użytkownika transakcji wymiany walut wirtualnych za pośrednictwem BitClude  Sp. z o.o., które następnie zostały przez niego przeznaczone na wykonywanie Transakcji Płatniczych;
  6. Transakcja Płatnicza zainicjowany przez Użytkownika transfer środków pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy przez wykonanie usługi polecenia przelewu, w tym także dokonana za pośrednictwem dyspozycji złożonej na platformie należącej do BitClude Sp. z o.o. w odniesieniu do transakcji kupna lub sprzedaży waluty wirtualnej.

  § 3 Zawarcie Umowy i sposób korzystania z Usługi objętej regulaminem

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług płatniczych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Usługi płatnicze są udostępniane tylko zarejestrowanym Użytkownikom, którzy podali poprawne dane osobowe oraz prawidłowe numery rachunków w instytucjach finansowych, za pośrednictwem których chcą realizować Zlecenia Płatnicze.
  2. Umowa o świadczenie usług płatniczych zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika pod warunkiem pomyślnej weryfikacji tożsamości Użytkownika przez Operatora zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Umowa o świadczenie usług płatniczych zawarta jest na czas nieokreślony.
  3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że:
   1. zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść;
   2. uzyskał zgody i zezwolenia do zawierania Transakcji Płatniczych w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek;
   3. zawiera umowę z Operatorem.
  4. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę bitclude.com.
  5. Świadczenie Usług, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie, wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie.
  6. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto). Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.
  7. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:
   1. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
   2. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Bitclude lub osób trzecich;
   3. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Bitclude danych
   4. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Bitclude lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi;
   5. naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Bitclude lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
  10. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.
  11. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych z systemu teleinformatycznego Bitclude wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że:
   1. przepisy prawa stanowią inaczej, lub
   2. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Bitclude nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

  § 4 Rachunek Płatniczy

  1. W celu umożliwienia Użytkownikowi transferu środków pieniężnych pochodzących z wymiany walut wirtualnych w Serwisie  prowadzonym przez BitClude Sp. z o.o. na rachunek bankowy Odbiorcy, Instytucja Płatnicza otwiera i prowadzi na rzecz Użytkowników Rachunki Płatnicze w każdej z walut, w których Operator świadczy usługę pośredniczenia w wymianie
  2. Wpłata środków pieniężnych na Rachunek Płatniczy Użytkownika może zostać dokonana w wyniku zrealizowania złożonej przez tego Użytkownika dyspozycji zasilenia Rachunku Płatniczego z środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika połączonej ze złożeniem Zlecenia Płatniczego. Uznanie Rachunku Płatniczego Użytkownika następuje w kwocie określonej w dyspozycji zasilenia Rachunku Płatniczego ze środków pochodzących z wymiany walut.
  3. Usługa transferu środków pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy skorzystali z usługi wymiany walut za pośrednictwem Serwisu, i w ciężar środków pochodzących z wymiany walut.
  4. Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji o Rachunku Płatniczym, historii Rachunku Płatniczego, w tym przeprowadzonych Transakcjach Płatniczych za pośrednictwem Konta Użytkownika w Serwisie.
  5. Instytucja Płatnicza może ograniczyć czasowo dostęp Użytkownikowi do Rachunku Płatniczego, jeżeli będzie to wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo środków Użytkownika bądź z uwagi na obowiązki Operatora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Zasilenie Rachunku Płatniczego możliwe jest przy użyciu następujących metod płatności:
   1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy stanowiący subkonto Bitclude przeznaczone do obsługi Użytkownika;
   2. szybki e-przelew, tzw. „pay by link”;
   3. płatność za pomocą karty płatniczej, a w tym: VISA, Mastercard;
   4. przedpłaconą kartą płatniczą Bitclude,  o jakiej mowa w Regulaminie Kart Płatniczych BitClude
  7. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie.
  8. Opłata za świadczoną Usługę jest:
   1. naliczana automatycznie w chwili rejestracji danej transakcji (Transakcji Płatniczej);
   2. określona jest w Tabeli opłat i prowizji będącej załącznikiem Nr 1 do Regulaminu

  § 5 Warunki korzystania z usług płatniczych oferowanych przez Bitclude

  1. Operator przeprowadza Transakcje Płatnicze na podstawie składanych przez Użytkownika Zleceń Płatniczych.
  2. Zlecenia Płatnicze mogą być składane przez Użytkownika wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
  3. W celu złożenia Zlecenia Płatniczego Użytkownik:
   1. zapewnia środki pieniężne niezbędne do wykonania Zlecenia Płatniczego, w tym do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z realizacją tego zlecenia;
   2. podaje numer rachunku bankowego należącego do zdefiniowanego w Koncie Użytkownika Odbiorcy oraz kwotę Zlecenia Płatniczego wyrażoną w walucie rachunku bankowego Odbiorcy, jeżeli Zlecenie Płatnicze dotyczy wypłaty środków pieniężnych;
  4. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia zgodności treści Zlecenia Płatniczego z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa; w tym zobowiązuje się, iż:
   1. nie będzie wykorzystywał Rachunku Płatniczego do realizacji Zleceń Płatniczych w celu obejścia prawa lub niezgodnych z regułami uczciwego obrotu;
   2. przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnione podejrzenia takiego naruszenia mogą zostać ujawnione przez Operatora odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania.
  5. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego przez Użytkownika następuje poprzez złożenie dyspozycji na Koncie Użytkownika prowadzonym przez Bitclude sp. z o.o. Użytkownik nie może odwołać Zlecenia Płatniczego od chwili dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego.
  6. Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz dodatkowego potwierdzania złożonego Zlecenia Płatniczego.
  7. Operator realizuje Transakcje Płatnicze poprzez uznanie rachunku dostawcy Odbiorcy kwotą transakcji płatniczej niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego od Użytkownika. Czas realizacji przez dostawcę Odbiorcy może wynosić od jednego do trzech Dni Roboczych, ze wskazaniem, że jest on każdorazowo uzależniony od wybranego trybu przelewu walutowego. Za moment otrzymania przez Operatora Zlecenia Płatniczego uznaje się moment dokonania Autoryzacji Zlecenia Płatniczego. We wszystkich opisanych przepadkach Zlecenie Płatnicze musi być autoryzowane do określonej Godziny Granicznej. Jeżeli jest autoryzowane po Godzinie Granicznej traktowane jest jak autoryzowane przed Godziną Graniczną następnego Dnia Roboczego. Czas realizacji przelewu może ulec wydłużeniu jeżeli banki biorące udział w wysyłce wstrzymają przelew w celu wyjaśnienia, są to sytuacje niezależne od Operatora.
  8. Operator może odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego w szczególności w przypadku, gdy:
   1. zlecenie Płatnicze nie zostało należycie autoryzowane lub w treści Zlecenia Płatniczego występują nieprawidłowości w tym braki uniemożliwiającego jego realizację;
   2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Zlecenie Płatnicze jest niezgodne z przepisami prawa, regułami uczciwego obrotu lub postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Serwisu lub gdy nie spełnia ono wymogów określonych w Regulaminie;
   3. obowiązek odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
   4. użytkownik jest podmiotem urządzającym gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardowa;
   5. jako Odbiorca został wskazany podmiot prowadzący gry hazardowe przez sieć Internet niezgodnie z Ustawą Hazardową.
  9. W przypadku odmowy realizacji Zlecenia Płatniczego Operator niezwłocznie zwraca środki pieniężne będące przedmiotem danej Transakcji Płatniczej na Rachunek Płatniczy Użytkownika. Środki są zaewidencjonowane na Koncie Użytkownika.
  10. Użytkownik niezwłocznie, nie później niż w ciągu 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, powiadamia Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach Płatniczych.
  11. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami termin na zgłoszenie stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych, pod rygorem wygaśnięcia roszczeń z tytuły takich Transakcji Płatniczych, wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora Zlecenia Płatniczego.
  12. Niezwłocznie po obciążeniu Rachunku Płatniczego Operator każdorazowo dostarcza na adres poczty elektronicznej zdefiniowany w Serwisie przez Użytkownika informacje:
   1. umożliwiające zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej;
   2. o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie, w której obciążony/uznawany jest Rachunek Płatniczy;
   3. o kwocie wszelkich opłat z tytułu Transakcji Płatniczej.
  13. Operator jest uprawniony do czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Rachunku Płatniczego Użytkownika w przypadku:
   1. korzystania z niego przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, Regulaminem Serwisu, przepisami prawa lub regułami uczciwego obrotu;
   2. podejrzenia korzystania z Konta lub Rachunku Płatniczego przez osoby nieuprawnione;
   3. podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanych Transakcji Płatniczych;
  14. Operator poinformuje Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika lub Rachunku Płatniczego, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po jego zablokowaniu, chyba że przekazanie informacji o zablokowaniu będzie nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
  15. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania osobom trzecim hasła logowania do Serwisu oraz wszelkich innych danych umożliwiających korzystanie z Konta oraz Rachunku Płatniczego.
  16. Użytkownik jest obowiązany korzystać z Konta Użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu. W tym celu Użytkownik podejmuje wszelkie niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń dostępu do Konta oraz Rachunku Płatniczego.
  17. Środki uzyskane z transakcji realizowanych w ramach Usługi oferowanej przez Bitclude sp. z o.o., które powodują przekroczenie salda o równowartości 1.900 euro, muszą być podjęte z rachunku w przeciągu 1 dnia roboczego.
  18. W przypadku przekroczenia wartości salda, o jakiej mowa w § 5 ust.17 5 oraz braku podjęcia przez Użytkownika tych środków, Operator dokonuje transferu tych środków na rachunek bankowy Użytkownika, o ile posiada informacje na temat tego rachunku pozwalające na zlecenie transferu tych środków.
  19. Instytucja Płatnicza podejmuje próby kontaktu z Użytkownikiem za pomocą poczty e-mail lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jeżeli nie posiada danych rachunku bankowego Użytkownika, celem uzyskania od Użytkownika danych wymaganych do wypłaty środków z rachunku Spółki
  20. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem, środki powyżej kwoty 1.900 euro są zablokowane i separowane na przeznaczonym do tego rachunku Instytucji Płatniczej.

  § 6 Rozwiązanie umowy

  1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
   1. na żądanie Użytkownika,
   2. przez Bitclude, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
  2. Warunkiem niezbędnym do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi jest doprowadzenie przez Użytkownika do sald 0 (zerowych) Użytkownika dostępnych w Serwisie
  3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi powoduje usunięcie konta rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  4. Instytucja Płatnicza zastrzega, iż po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi jest zobligowany do przechowywania danych rozliczeniowych Użytkownika na podstawie przepisów podatkowych przez okres w nich wskazanych.

  § 7 Odpowiedzialność

  1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
  2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
  3. Bitclude ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
  4. Instytucja Płatnicza nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.
  5. Instytucja Płatnicza nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. usunięcie danych wprowadzonych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego przez systemy teleinformatyczne pozostających poza kontrolą Instytucji Płatniczej oraz Bitclude sp. z o.o.,
   2. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła,
   3. skutki działań lub zaniechań zewnętrznych operatorów lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Użytkowników w ramach realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu,
   4. opóźnieniach przy wyświetlaniu Serwisu na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika powstałych na serwerach innych niż serwery Instytucji Płatniczej lub Bitclude sp. z o.o. lub urządzeniach, z których korzysta Użytkownik,
   5. błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków;
   6. straty finansowe poniesione przez Użytkowników wynikłe z braku możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu w czasie przerwy technicznej, a także wynikłe z różnic kursowych powstałe podczas blokady danej transakcji lub Konta Użytkownika dokonanej zgodnie z Regulaminem lub na żądanie organów państwowych,
   7. za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu
   8. odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
  6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

  § 8 Ochrona danych osobowych, polityka prywatności i weryfikacja użytkownika

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez Operatora, jak również regulacje dotyczące RODO, zostały umieszczone w  dostępnej w Serwisie Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
  2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi musi przejść procedurę weryfikacji tożsamości, którą określa odrębny dokument w postaci Procedury Weryfikacji Tożsamości i Bezpieczeństwa Transakcji, przedstawionej w zakładce „AML & CFT” na stronie https://bitclude.com/pl/regulamin-bitclude.
  3. Procedura Weryfikacji Tożsamości i Bezpieczeństwa Transakcji (procedura KYC/AML) realizuje europejskie i krajowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U.UE.L.2015.141.73 z dnia 2015.06.05); oraz przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.U.UE.L.2018.156.43 z dnia 2018.06.19). Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez Bitclude oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższych regulacji.

  § 9 Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika Usługi świadczone przez Operatora nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.
  2. Reklamacja może zostać złożona w formie:
   1. pisemnej przesłanej na adres: Bitclude sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-816), przy ul. Franciszka Ratajczaka 33/4
   2. elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected]
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   1. nazwę (login) pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie;
   2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
   3. proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, jeżeli reklamacja dotyczy usługi płatniczej.
  5. Możliwe jest wydłużenie tego terminu w szczególnie skomplikowanych i trudnych sprawach, o czym Instytucja Płatnicza poinformuje Użytkownika, wskazując na przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone i przewidywany terminie odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
  6. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
  7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Operatora w ramach reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi.  Ponadto pozostałe procedury odwoławcze są następujące:
   1. wystąpienie z wnioskiem o pomoc do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, w przypadku posiadania przez klienta statusu konsumenta,
   2. wystąpienie do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
   3. wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu; Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia takich postępowań są Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl);
   4. wystąpienie z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.

  § 10 Szczególne procedury bezpieczeństwa transakcji

  1. Instytucja Płatnicza uprawniona jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego w przypadku:
   1. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
   2. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Bitclude niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.
  3. Instytucja Płatnicza prowadzi rejestr transakcji o wartości 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu transakcji dokonywanych za jej pośrednictwem, a także transakcji które są ze sobą powiązane i których suma w okresie roku obrotowego przekracza 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu dokonania każdej z ww. transakcji.

  § 11 Wymagania techniczne.

  1. orzystanie z Serwisu wymaga posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, które obsługuje przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnia w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies.
  2. Instytucja Płatnicza może aktualizować Serwis. Instytucja Płatnicza zobowiązuje się do tego, że w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, przekaże taką informację Użytkownikowi za pośrednictwem e-maila na adres zapisany w Serwisie lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu Serwisu.
  3. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu chyba, że skutkuje ona niemożliwością świadczenia Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika.
  4. Instytucja Płatnicza zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane dla stabilności działania Serwisu.

  § 12 Zmiany Regulaminu

  1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
  2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczną realizację transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowaluty zlecone przez Użytkownika, poprzez Bitclude sp. z o.o., choćby odbyło się bez logowania w Serwisie. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Operatora, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

  § 13 Prawo właściwe

  1. rawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Bitclude, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Bitclude w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Rzeczpospolitej Polski.
  2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Instytucji Płatniczej.
  3. żytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • REGULAMIN PROMOCJI - AFILIACJA BITCLUDE

  Wersja 1.1 z dnia 16 września 2019

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin promocji „Afiliacja BitClude”(dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym zasady polecania kont w giełdzie kryptowalut BitClude.
  2. Organizatorem Promocji jest Operator platformy BitClude firma Bitclude sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franciszka Ratajczaka 33/4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000708888, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 8792697221 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 5.000 złotych (dalej “BitClude”).
  3. BitClude jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez BitClude w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Tapik sp. z o.o..
  4. Nagrodą w Promocji jest premia pieniężna (dalej „Premia”) w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent), z prowizji za obrót kryptowalutami na platformie BitClude, przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w § 2 oraz § 3 Regulaminu.
  5. Promocja rozpoczyna się 16.09.2019 r. i trwa do odwołania,
  6. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polski.

  § 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

  1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
   1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. jest rezydentem Rzeczpospolitej Polski,
   3. rejestrując konto w BitClude zaakceptowała wszystkie regulaminy,
   4. Lub osoba prawna reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą warunki opisane w § 2. pkt 1.
   5. Uczestnikiem promocji może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji jest Użytkownikiem BitClude, lub która w okresie trwania promocji założy i zweryfikuje konto w BitClude.

  § 3. Zasady przyznawania Premii

  1. Użytkownik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
   1. W trakcie trwania promocji posiada konto w BitClude,
   2. W trakcie trwania promocji udostępni link afiliacyjny, z którego zarejestruje się osoba zwana dalej “Poleconym”,
   3. Polecony założy z linku afiliacyjnego konto,
   4. Polecony zweryfikuje swoją tożsamość w BitClude,
   5. Polecony dokona wpłaty środków na BitClude,
   6. Polecony dokona wymiany środków na BitClude,
  2. Premia zostanie przekazana na konto Użytkownika w BitClude niezwłocznie po zrealizowaniu każdej transakcji przez Poleconego w trakcie trwania promocji,
  3. Tabela prowizji będąca podstawą naliczenia Premii dostępna jest pod adresem: https://bitclude.com/fees
  4. Premia wynosi 30% z prowizji transakcyjnej pobieranej przez BitClude od Poleconego, Do wypłaty środków zgromadzonych w ramach Promocji przez Użytkownika wymagana jest weryfikacja jego tożsamości,

  § 4. Postanowienia końcowe

  1. Każda promocja organizowana przez BitClude jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje organizowane przez BitClude nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia „Regulaminu BitClude” oraz obowiązujące przepisy prawa. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie BitClude https://bitclude.com/pl/afiliacja.
  3. Uzyskana Premia stanowić będzie przychód Uczestnika zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 j.t. z późń. zm).
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI BITCLUDE

  Wersja 1.1 z dnia 11. marca 2020

  1 § Słownik pojęć.

  1. Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:
   1. Administrator – Administrator danych osobowych zgodnie z RODO, którym jest Bitclude;
   2. Podmiot Przetwarzający Dane - Mati Corporation
   3. Mati Corporation - Mati Corporation z siedzibą w San Francisco (CA 94114), 91 Casselli Ave., Stany Zjednoczone Ameryki;
   4. Bitclude - Bitclude Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-816), przy ul. Franciszka Ratajczaka 33/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708888, posiadająca NIP: 8792697221, REGON: 368985210;
   5. Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu RODO przekazywane w związku z korzystaniem z Usługi;
   6. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu RODO;
   7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119);
   8. Usługi – świadczone przez Bitclude, świadczone elektroniczne, a polegające na dostarczaniu usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej, a w ramach której to działalności można świadczyć usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199 poz. 1175, z późn. zm.), a to wszystko w celu umożliwienia skorzystania z Usług świadczonych przez Bitclude sp. z o.o., tj. zapewnieniu możliwości zawierania przez  Użytkowników transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut dostępnych w ramach serwisu bitclude.com oraz jego subdomen;
   9. Serwis – Serwis internetowy udostępniany za pośrednictwem domeny bitclude.com oraz subdomen;
   10. Użytkownik – osoby fizyczne lub prawne, które zaakceptowały Regulamin Serwisu i zawarły z Bitclude umowę o świadczenie Usługi.

  § 2 Postanowienia ogólne.

  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu wskutek:
   1. wprowadzenia danych w formularze przez Użytkowników;
   2. zapisywania danych w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. 'ciasteczka');
   3. gromadzenia tzw. logów serwerów www oraz innych informacji powstających (w tym samoczynnie) w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi;
   4. zapisywania i gromadzenia danych osobowych w postaci nagrania obrazu Użytkownika uzyskanego za pośrednictwem komunikatora wideo (np. skype), w tym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu i Polityką AML.

  § 3 Zasady zbierania danych.

  1. Korzystanie z Usług wiąże się z potrzebą podania przez Użytkowników Danych Osobowych, gdyż brak podania wszystkich żądanych przez Bitclude Danych Osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Bitclude Usług.
  2. Serwis zbiera informacje, które podaje Użytkownik.
  3. Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że:
   1. Użytkownik zgodzi się na to;
   2. jest to uzasadnione przepisami prawa – w tym na żądanie uprawnionych organów stosujących obowiązujące prawo;
   3. jest to niezbędne w celu świadczenia Usług, tj. w szczególności z zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Bitclude współpracować może przy realizowaniu Usługi.
  4. Dane Osobowe są przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy na świadczenie Usługi.

  § 4 Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania.

  1. Administrator może zażądać od Użytkownika podania Danych Osobowych. w szczególności w przypadku:
   1. osoby fizycznej: oznaczenia dokumentu tożsamości, a ponadto umienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, państwa urodzenia, informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego, numeru telefonu, daty urodzenia oraz numeru PESEL; jednakże w odniesieniu do Użytkowników będących obcokrajowcami, którzy nie posiadają numeru PESEL konieczne może być podanie odpowiednika takiego numeru (krajowego numeru identyfikacyjnego) lub złożenie oświadczenie o nieposiadaniu numeru PESEL lub innego odpowiednika takiego numeru;
   2. w przypadku Użytkownika instytucjonalnego: dostarczenia kopii lub skanu odpisu z odpowiedniego rejestru handlowego (w przypadku Polski: Krajowego Rejestru Sądowego), a także podania danych o jakich mowa w ust. 1 lit. a) dotyczących osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika instytucjonalnego, a także dotyczących wszystkich beneficjentów rzeczywistych Użytkownika.
  2. W celu weryfikacji danych Użytkownik może być zobowiązany do okazania Bitclude dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także dokumentów potwierdzających aktualność wskazanego adresu. Okazanie tych dokumentów może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu takich kanałów komunikacji porozumiewania się na odległość – przewidzianych w Polityce AML i zachowaniem określonych procedur – jak e-mail, czy komunikatory wideo (np. skype).
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika oraz przepisy prawne upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
  5. Dane osobowe nie zostaną udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Użytkownik ma prawo do wzglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz ich usunięcia, o ile nie narusza to przepisów prawa. Prawo to może zostać zrealizowane z poziomu panelu przygotowanego dla Użytkownika.
  7. Administrator może odmówić realizacji praw wskazanych w pkt 5 i 6 o ile:
   1. wynika to z przepisów prawa,
   2. informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania
   3. jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.

  § 5 Użytkownik i jego prawa.

  1. Użytkownik na prawo dostępu do treści Danych Osobowych, a także do ich poprawiania.
  2. Użytkownik uprawniony jest do żądania:
   1. uzupełnienia,
   2. uaktualnienia,
   3. sprostowania danych osobowych,
   4. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, tudzież zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania czynności zmierzających do aktualizacji Danych Osobowych poprzez panel Użytkownika, jeżeli dojdzie do zmiany tych danych.
  4. Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia zapytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego, jeżeli zapisy niniejszej Polityki Prywatności są dla niego niezrozumiałe.
  5. Na podstawie przetwarzanych Danych Osobowych nie dojdzie do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą one służyć do profilowania

  § 6 Szczegółowa informacja o plikach cookies.

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Bitclude.
  5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być:
   1. również przez współpracujących z Bitclude.
   2. wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu.
  7. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/
  8. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki.

  § 7 Warstwa serwerowa – informacje o Użytkowniku.

  1. Informacje o działaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej, które to dane są w szczególności wykorzystywane dla administrowania Serwisem, a nadto mogą być wykorzystane w celach dowodowych w związku z popełnianymi przestępstwami, czy na potrzeby dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.
  2. Zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, zaś zapisowi podlegać mogą w szczególności:
   1. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi,
   2. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,HTTPS
   3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej (referer link),
   4. informacje o przeglądarce Użytkownika,
   5. informacje o adresie IP.
  3. Powyższe dane mogą być kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

  § 8 Podmiot przetwarzający dane osobowe

  1. Administrator oświadcza, że dostawcą systemu informatycznego, na którym są przechowywane w szczególności dane, o jakich mowa w § 7, a także informacje przedstawiające historię dokonywanych przez Użytkownika operacji, jest Mati Corporation.
  2. Mati Corporation jest Podmiotem Przetwarzającym Dane i uzyskał zgodę Administratora Danych na dostęp do informacji o świadczonych Usługach w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania umowy zapewniania systemu teleinformatycznego.
  3. Podmiot Przetwarzający zobowiązał się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
  4. Podmiot Przetwarzający oświadczył, iż stosuje środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym oraz przestrzega praw osób, których te dane dotyczą.

  § 9 Postanowienia końcowe.

  1. żytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji za pośrednictwem adresu: [email protected]
 • CARD PAYMENT RETURN POLICY

  1. Each User has the right to request a refund of funds paid with a payment card.
  2. The refund may take place in the following cases:
   1. when funds in the form of digital currencies have not been withdrawn from BitClude,
   2. when the exchange transaction did not take place due to technical reasons, and the card was charged.
  3. The return is made at the rate on the day of creating transaction.
  4. The return is subject to a 5% handling fee.
  5. The refund is made to the Card which was used into the payment process.

  CARD PAYMENT CANCELATION POLICY

  1. The transaction is canceled in the event of:
   1. Providing incorrect card details,
   2. Providing an incorrect OTP authorization code,
   3. Inconsistencies between cardholder details and BitClude account details,
   4. BitClude technical problems preventing the execution of the transaction.
  2. In the case described in point 1 sub-point a) and b) the User's account is blocked for security reasons after 3 unsuccessful payment authorization attempts.
  3. In the case described in point 1 sub-point c) the User's account is blocked for security reasons.
 • POLITYKA AML / CFT / CAP

  Polityka AML / CFT / CAP jest podyktowana aktualnymi przepisani Unijnymi i ustawą o usługach płatniczych, więcej można na ich temat wyczyć na stronie KNF AML / CFT Unia Europejska jak również ustawa o usługach płatniczych z 2011 roku

  OSTRZEŻENIE

  Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z dużym ryzykiem i może być spekulacyjne. Powinieneś zdawać sobie sprawę z ryzyka i całkowicie rozważyć, czy inwestycja jest odpowiednia dla ciebie.

  POLITYKA LOKALNA

  Ograniczenia prawne: bez ograniczania wymienionych poniżej przepisów, rozumiesz, że prawa dotyczące kontraktw finansowych i instrumentów różnią się na całym świecie i Twoim obowiązkiem jest upewnić się, by właściwieprzestrzegać wszelkich przepisów, rozporządzeń lub wytycznych obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania w zakresie korzystania z Witryny. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, możliwość dostępu do naszej Strony nie musi oznaczać, że nasze Usługi i / lubTwoje działania za pośrednictwem Strony są zgodne z prawem, przepisami lub dyrektywami właściwymi dla Twojej strony Kraj zamieszkania.